رحیق

... و ما را نیز شراب نابی آرزوست

رحیق

... و ما را نیز شراب نابی آرزوست

رحیق

فقط باید خالص بود.
همین و بس.

۶ مطلب با موضوع «بهترین شعرهای من :: حامد عسکری :: سرمه ای» ثبت شده است

توی قرآن خوانده ام،یعقوب یادم داده است

دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

  • عبدالحسین مهدوی

بادی که از حوالی یوسف گذر نکرد

گیرم رسید بر در کنعان چه فایده؟

  • عبدالحسین مهدوی

من که شاعر نیستم لالم...سکوتی ممتدم

داغی لب های تو قفل از دهان برداشته

  • عبدالحسین مهدوی

هرچه با تنهایی من آشناتر می شوی

دیرتر سر می زنی و بی وفاتر می شوی

هر چه از این روزهای آشنایی بگذرد

من پریشان تر تو هم بی اعتناتر می شوی

  • عبدالحسین مهدوی

چنان بر روی صورت ریختی موی پریشان را

که گویی ماه را یک هاله ی مبهم بغل کرده

  • عبدالحسین مهدوی

مرا می کشت این تنهایی زجرآور

سراغ من نمی آمد اگر شعری هر از گاهی

  • عبدالحسین مهدوی